شرکت نپــارس در راستای تحقق سیاست های صنعتی و اقتصادی، اصول استراتژیک

به شرح ذیل را سر لوحه فعالیت­های کاری خود قرارداده است:

1- مشتـری مـداری و کسـب میـزان بـالای رضـایـت مشتـریـان از طـریـق ارتقـاء

سطـح کیفـی خـدمـات و محصـولات و تحـویـل بـه مـوقـع.

2- تـوسعـه منـابـع انسـانـی از طـریـق آمـوزش­هـای مـداوم، نظـام مـدیـریـت

مشـارکتـی و نظـام انگیـزشـی.

3- ایجـاد محیـط ایمـن، بهـداشتـی و سالـم جهـت کـارکنـان و کلیـه ذینفعـان

بـا تبعیـت و رعـایـت کـامـل اصـول و قـوانیـن بهـداشـت حـرفـه ای.

4- پیشگیـری و کـاهـش آلـودگـی ­هـای زیسـت محیطـی صنعتـی بـا استفـاده از

تکنـولـوژی تـولیـد منـاسـب و چـرخـه بـازیـافـت ضـایعـات.

5- بهبـود مستمـر کیفـی و رسیـدن بـه نقـص صفـر در کیفیـت، کـاهـش میـزان

ریسـک­ هـای ایمنـی و خطـرات و حـذف سـوانـح شغلـی و بهبـود شـاخـص­هـای

بهـداشتـی و ایمنـی، کـاهـش آلـودگـی محیـط زیسـت (آب، هـوا و خـاک)

و پیشگیـری و حـذف آن و کنتـرل مـوثـر جنبـه ­هـای زیسـت محیطـی.

6- کنتـرل و جلـوگیـری از اتـلاف انـرژی و مـدیـریت مصـرف مـواد و انـرژی.

 

 

(کلیـه پـرسنـل مـوظف هستنـد نسبـت بـه تحقـق اهـداف چشـم انـداز شـرکـت نهـایـت سعـی و تـلاش خـود را انجـام دهنـد)

 

 رشیـد تـوکلـی هفشجـانـی

مـدیـرعـامـل

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید