• – انجام آزمون غیر مخرب بازرسی چشمی (تست VT )
  • – انجام آزمون غیر مخرب بازرسی مایع های نافذ ( تست PT )
  • – انجام آزمون غیرمخرب بازرسی ذرات مغناطیسی ( تست MT )
  • – انجام آزمون غیرمخرب بازرسی فراصوتی ( UT )
  • – انجام آزمون غیر مخرب بازرسی میدان گردابی ( تست ET )
  • – انجام آزمون غیر مخرب پرتونگاری صنعتی یا رادیوگرافی صنعتی ( تست RT )
  • – انجام تفسیر فیلم رادیوگرافی صنعتی ( RTI )

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید